Skip links

Privacy Policy

Privacyverklaring van Computerservice Assen

aangepast op 6 mei 2018 i.v.m. de nieuwe GDPR

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten, geleverde producten en diensten met Computerservice Assen, Wiltonstraat 10, Assen

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Computerservice Assen in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Computerservice Assen gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-Mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Computerservice Assen verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Computerservice Assen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Computerservice Assen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Verstrekking aan derden

Computerservice Assen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Welke gegevens gedeeld moeten worden kan verschillen per dienst en/of product. In de Algemene Voorwaarden behorende bij het product en/of dienst staat vermeld welke gegevens er gedeeld worden. Computerservice Assen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevensbeveiliging

Computerservice Assen maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Computerservice Assen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Onze websites/diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via joris@computerserviceassen.nl dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Computerservice Assen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Computerservice Assen vallen.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Computerservice Assen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen zouden kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld een medewerker van Computerservice Assen).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Computerservice Assen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden niet gewist als u een dienst afneemt die ook elk jaar weer door Computerservice Assen wordt verlengd.

Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens:
De termijn wordt bepaald door wettelijke regelingen. Momenteel bedraagt deze bijvoorbeeld voor de belastingdienst 7 jaar.

Inzage

U mag Computerservice Assen vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Computerservice Assen verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Computerservice Assen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar joris@computerserviceassen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Op het door u ingediende verzoek wordt altijd binnen vier weken gereageerd.

Computerservice Assen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Computerservice Assen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Computerservice Assen maakt gebruik van de technieken SSL, encryptie, 2 Factor Authenticatie (2FA), VPN, toegang beperken tot vastgestelde IP-Adressen.

Computerservice Assen maakt geen gebruik van diensten waarvan bekend is dat het uiteindelijke doel data verzamelen is.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met J Hooimeijer via joris@computerserviceassen.nl

Contactgegevens:
https://www.computerserviceassen.nl
Nijverheidsweg 7
9403 VN Assen
+31 (0)592 710 463

J. Hooimeijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Computerservice Assen.
Hij is te bereiken via joris@computerserviceassen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Computerservice Assen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Datum november 19, 2023 Joris Hooimeijer
0
  Winkelwagen
  Winkelwagen is leegTerug naar de winkel